Loading color scheme

Jak zjistím svoji jazykovou úroveň

Pokud si nejste jisti úrovní vašich jazykových znalostí a nevíte například, který kurz si pro studium zvolit, využijte nápovědy v této kapitole.

Kurzy pro úplné začátečníky (startovací úroveň A0)

Jsou určeny studentům, kteří se španělštinou nikdy nepřišli do styku a nemají ani základní znalosti tohoto jazyka. Výuka probíhá od úplného začátku, včetně vysvětlení pravidel výslovnosti. Gramatika i slovní zásoba jsou studovány také od začátku.

Kurzy pro falešné začátečníky (startovací úroveň A0+)

Jsou určeny studentům, kteří se již se španělštinou setkali, znají základní gramatiku a ovládají jednoduchou slovní zásobu. Většinou se jedná o studenty, kteří jazyk studovali před delší dobou a než budou pokračovat v prohlubování svých znalostí, chtějí si základy španělštiny zopakovat. Úvodní lekce jsou probírány rychleji (opakování, vysvětlení nejasností) a novou látku si potom již studenti osvojují normálním tempem.

Kurzy pro znalé začátečníky (startovací úroveň A1)

Jsou určeny studentům, kteří již španělštinu studovali nebo studují, mají aktivní základní znalosti jazyka, které chtějí nadále prohlubovat. Studenti, kteří chtějí začít studovat v těchto kurzech, by měli ovládat každodenní a základní výrazy a fráze – např. umí představit sebe a ostatní, klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu (o místě, kde žijí, o lidech, které znají, o věcech, které vlastní) a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáží se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně. Z gramatiky ovládají podstatná jména a jejich rod a čísl; zájmena osobní, přivlastňovací, neurčitá, tázací a ukazovací; pravidelná i nepravidelná slovesa v přítomném čase (popř. znají základy rozkazovacího způsobu, trpného rodu a jednoduchého minulého času); rozdíl v použití sloves ser-estar-hay; základní slovesné vazby; přídavná jména a jejich stupňování; základní příslovce, předložky a spojky.

Kurzy pro mírně pokročilé (startovací úroveň A2)

Jsou určeny studentům, kteří již španělštinu studovali nebo studují, mají aktivní mírně pokročilé znalosti jazyka, které chtějí nadále prohlubovat. Studenti, kteří chtějí začít studovat v těchto kurzech, by měli rozumět výrazům vztahujícím se k oblastem, které se jich bezprostředně týkají (např. základní informace o nich a jejich rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáží si jednoduše a přímo vyměňovat informace o známých a běžných skutečnostech, umí jednoduchým způsobem popsat svou rodinu, okolí a záležitosti týkající se jejich potřeb. Z gramatiky ovládají oproti úrovni A1 navíc v plném rozsahu další tvary sloves - rozkazovací způsob, trpný rod, jednoduchý minulý čas, gerundium, imperfektum, podmiňovací způsob, subjuntiv přítomný; pokročilejší slovesné vazby; pokročilejší příslovce, předložky a spojky atd.

Úrovně znalosti dle SERR

Společný evropský referenční rámec pro jazyky je v celé Evropě používán k definování úrovně ovládání jazyka, což umožňuje měřit pokrok studentů v každém stadiu učení se jazyku a v průběhu celého života studenta. V oblasti cizích jazyků rozlišujeme dle SERR šest kategorií podle úrovně znalosti cizího jazyka - kategorie A1, A2, B1, B2, C1, C2. Tyto kategorie zohledňují úroveň porozumění při poslechu, čtení, schopnosti konverzace a kvality písemného projevu studenta.

Zkušený uživatel

C2

Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích.

C1

Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.

Samostatný uživatel

B2

Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

B1

Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace (input) týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

Uživatel základů jazyka

A2

Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

A1

Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.