Abanico Dorado Španělština

Jak zjistím svoji jazykovou úroveň

Pokud si nejste jisti úrovní vašich jazykových znalostí a nevíte například, který kurz si pro studium zvolit, využijte nápovědy v této kapitole.
Kurzy pro úplné začátečníky (startovací úroveň A0)
Jsou určeny studentům, kteří se španělštinou nikdy nepřišli do styku a nemají ani základní znalosti tohoto jazyka. Výuka probíhá od úplného začátku, včetně vysvětlení pravidel výslovnosti. Gramatika i slovní zásoba jsou studovány také od začátku.
Kurzy pro falešné začátečníky (startovací úroveň A0+)
Jsou určeny studentům, kteří se již se španělštinou setkali, znají základní gramatiku a ovládají jednoduchou slovní zásobu. Většinou se jedná o studenty, kteří jazyk studovali před delší dobou a než budou pokračovat v prohlubování svých znalostí, chtějí si základy španělštiny zopakovat. Úvodní lekce jsou probírány rychleji (opakování, vysvětlení nejasností) a novou látku si potom již studenti osvojují normálním tempem.
Kurzy pro znalé začátečníky (startovací úroveň A1)
Jsou určeny studentům, kteří již španělštinu studovali nebo studují, mají aktivní základní znalosti jazyka, které chtějí nadále prohlubovat. Studenti, kteří chtějí začít studovat v těchto kurzech, by měli ovládat každodenní a základní výrazy a fráze – např. umí představit sebe a ostatní, klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu (o místě, kde žijí, o lidech, které znají, o věcech, které vlastní) a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáží se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně. Z gramatiky ovládají podstatná jména a jejich rod a čísl; zájmena osobní, přivlastňovací, neurčitá, tázací a ukazovací; pravidelná i nepravidelná slovesa v přítomném čase (popř. znají základy rozkazovacího způsobu, trpného rodu a jednoduchého minulého času); rozdíl v použití sloves ser-estar-hay; základní slovesné vazby; přídavná jména a jejich stupňování; základní příslovce, předložky a spojky.
Kurzy pro mírně pokročilé (startovací úroveň A2)
Jsou určeny studentům, kteří již španělštinu studovali nebo studují, mají aktivní mírně pokročilé znalosti jazyka, které chtějí nadále prohlubovat. Studenti, kteří chtějí začít studovat v těchto kurzech, by měli rozumět výrazům vztahujícím se k oblastem, které se jich bezprostředně týkají (např. základní informace o nich a jejich rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáží si jednoduše a přímo vyměňovat informace o známých a běžných skutečnostech, umí jednoduchým způsobem popsat svou rodinu, okolí a záležitosti týkající se jejich potřeb. Z gramatiky ovládají oproti úrovni A1 navíc v plném rozsahu další tvary sloves - rozkazovací způsob, trpný rod, jednoduchý minulý čas, gerundium, imperfektum, podmiňovací způsob, subjuntiv přítomný; pokročilejší slovesné vazby; pokročilejší příslovce, předložky a spojky atd.
Inzerce

Frolíkova káva ZENA-PALIVA